Martinská 3 hodinovka 2019
 Memoriál Fera Boháča

NEDEĽA 15. 12. 2019 8:00 - 17:00 h   -   GT Pro   -   2 členné tímy   -   2 preteky po 1,5 h

1. Preteky BRAZÍLIA - Autódromo José Carlos Pace 

2. Preteky JAPONSKO - Suzuka International Racing Course

Víťazi predchádzajúcich ročníkov
2017
:   DTM - Alex Lacúch, Adam Drška
2018:   DTM - Igor Bukový, Michal Peťko
2019:   GT-Pro - ??? 

Prihlásené tímy pre rok 2019
1.  POINT Racing Team        Ford GT                  I. Bukový - M. Kučera
2. HAAS Racing Team         Porsche 911 RSR    A.J. Kučera - J. Kučera
3. EDENPharma Team         Ford GT                  M. Miškolci - P. Jurík
4. FERIBO Racing Team      Porsche 911 RSR   M. Ťavoda - L. Kubička
5. Petrolified Racing Team Porsche 911 RSR   J. Miškolci - M. Miškolci
6. Auto Forum Martin          Ford GT                 L. Kameništiak - B. Blahušiak
7. ECCO Racing Team          Ford GT                 V. Hanzel - P. Larsen
8. SRC Martin 1                      Porsche 911 PRO  V. Rolik - J. Miškolci
9.
10.
11.
12.

Fero Boháč na Veľkej cene Hydrostavu

PRIHLÁŠKA

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ

1. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Tréningové jazdy SRC Martin, iné kluby         17:00 h - 20:00 h / 14.12.2019
Tréningové jazdy iné kluby                              8:00 h -    8:30 h / 15.12.2019 

Preberanie                                                        8:00 - 8:30 h
Rozprava, losovanie kvalifikácie                      8:35 - 8:50 h
Kvalifikácia Skupiny B                                       9:00 - 9:15 h
Kvalifikácia Skupiny A                                       9:15 - 9:30 h
1. Preteky 2 x 6 jázd v protismere                  9:30 - 12:55 h        Autódromo José Carlos Pace 
Prestávka                                                          12:55 - 13:20 h 
Údržba modelov                                               13:20 - 13:25 h      
2. Preteky 2 x 6 jázd v bežnom smere          13:25 - 16:50 h      Suzuka International Racing Course 
Vyhodnotenie                                                    17:00 h
Usporiadateľ zabezpečí prípravu dráhy, umytie vodičov. Vodiče sa očistia i pred 2. pretekmi.

 • Akékoľvek svojvoľné úpravy dráhy a vodičov počas pretekov je zakázané.
 • Povolené mazanie pneumatík počas pretekov - benzín do zapaľovačov.

2. PRETEKÁRSKA AUTODRÁHA

 • 6-prúdová Carrera, 24 metrov, Spytech, 6 x 150 W (10V-12V-12,6V), (14V prepínač v hornej polohe)

3. KATEGÓRIA MODELOV

 • GT Pro - makety športových automobilov skupiny GT3, GTE podľa pravidiel Planet32, upravených pre toto podujatie.

4. KATEGÓRIE PRETEKÁROV

 • Preteky sú tímové podujatie. Tím tvoria dvaja pretekári bez vekového obmedzenia s jedným modelom.

5. PREBERANIE MODELOV

 • Preberanie modelov vykonáva technický komisár - skúsený modelár, ktorého pre tento účel nominuje usporiadujúci klub.
 • Modely sa do vlastných pretekov preberajú bezprostredne pred ich zahájením.
 • Na výzvu technického komisára je pretekár povinný demontovať karosériu.
 • Pri preberaní, zaplatí tím štartovné vo výške 10,- EUR.
 • Po vstupnej kontrole budú všetky modely uložené v uzavretom depe, kde sa na modeloch nesmie nič upravovať.
 • Po skončení pretekov sa po 5 minútach pretekárom vrátia modely, na ktoré nebol podaný protest. Protesty vybavuje technický komisár vo svojej kompetencii.

6. PRETEKY - Všeobecné pravidlá

 • Štartovné za tím je 10,- EUR.
 • Pred každou jazdou je pretekár povinný si opatriť model farebným označením zhodným s dráhou, na ktorej pôjde jazdu. Usporiadateľ je povinný dodať farebné označenie modelov.
 • Pred začiatkom pretekov danej skupiny je k dispozícii Warm-up 1 minúta na odskúšanie modelu.
  Medzi skupinami je prestávka 80 sekúnd.
 • Prestávka medzi jazdami je 80 sekúnd. Počas nej je dovolené na modeli napraviť zberače, nasadiť zadné krídlo, či iné chýbajúce diely a čistiť pneumatiky. Model do nasledujúcej jazdy musí zodpovedať technickým pravidlám, inak nemôže pokračovať v jazde.
 • Kompletná údržba alebo oprava modelu sa môže vykonávať len počas jazdnej doby.
 • Pred začatím 2. pretekov má každý tím k dispozícii 5 minút, kedy môže na modeli ľubovoľne pracovať. Okrem prepájkovania polarity motora môže vykonať údržbu alebo akékoľvek opravy. Pred uložením do uzavretého depa prejde model technickou kontrolou.
 • Počas pretekov nie je možné meniť celú karosériu ani celý podvozok.
 • Autodráha sa vypína iba pri dvojdrážke, pri kolízii viac ako dvoch modelov pri jednom nasadzovačovi a vtedy, keď nasadzovač nedosiahne na vypadnutý model, ktorý by mohol spôsobiť kolíziu s iným modelom.
 • Keď prejde model z akéhokoľvek dôvodu cez počítadlá na inej drážke, model sa neprekladá pred počítadlá. Takto nezapočítané kolo sa nepripočítava.

7. PRETEKY - Kvalifikácia

 • Kvalifikácie sa zúčastnia všetky zaregistrované tímy. Jazdí sa na 6 x 1 minútu v protismere. Každý člen tímu odjazdí 3 jazdy. Usporiadanie tímov v kvalifikačných skupinách si tímy vylosujú.
 • Do hlavných pretekov 1. a 2. postupuje 11 tímov s najvyšším počtom najazdených kôl v kvalifikácii. Víťaz minulého ročníka postupuje do hlavných pretekov automaticky ako tím č. 1 a nemusí sa kvalifikácie zúčastniť.

8. PRETEKY 1./2.

 • 1. Autódromo José Carlos Pace sa jazdí v protismere - doprava. Jazdí sa na 6 x 15 minút.
  Každý člen tímu odjazdí 3 jazdy. Finálové skupiny A a B sa striedajú po dvoch jazdách. Nasadzujú pretekári skupiny, ktorá práve jazdí.
 • 2. Suzuka International Racing Course sa jazdí v bežnom smere - doľava. Jazdí sa na 6 x 15 minút.
  Každý člen tímu odjazdí 3 jazdy. Finálové skupiny A a B sa striedajú po dvoch jazdách. Nasadzujú pretekári skupiny, ktorá práve jazdí.
 • Výsledky z obidvoch pretekov sa sčítavajú a víťazom sa stane tím s najvyšším počtom najazdených kôl. Víťazný tím (aspoň jeden člen) má zaručenú účasť v nasledujúcich hlavných pretekoch podujatia.

9. PROTESTY A PENALIZÁCIE

 • Protest je možné podať kedykoľvek v priebehu pretekov a po skončení pretekov do 5 minút s vkladom 20 Eur. Pri uznaní protestu bude vklad vrátený, inak prepadá v prospech organizátora. Protest vybavuje technický komisár. Môže požiadať o rozhodnutie väčšinovým hlasovaním zástupcov zúčastnených klubov.
 • Penalizácie odobratím počtu najazdených kôl.

Napomenutie nešportové správanie

1 kolo model jazdiaci bez farebného označenia, opakované napomenutie

10 kôl porušenia technických pravidiel tímom; opakované napomenutie

diskvalifikácia závažné porušenie tech. pravidiel; tretie napomenutie za nešportové správanie

10. CENY

 • Prvé tri tímy obdržia poháre. Víťazný tým získa pamätnú plaketu podujatia. Všetci účastníci získajú diplom.
 • Pretekári budú odmenený aj vecnými cenami.

Technické pravidlá

1/ Všeobecné pravidlá

- Čokoľvek, čo nie je výslovne definované je zakázané.

- Modely používané pre toto podujatie sú plastové dráhové modely v mierke 1:32, ktoré vrátane náhradných dielov sú komerčne dostupné.

- GT-Pro pre upravené modely ale so štandardnou karosériou

2/ Pravidlá pre kategóriu GT-Pro

1.0 Model, karoséria

1.1 Model musí byť dráhový model v mierke 1/32, komerčne dostupný*. Pozrite tiež pravidlá na podvozky.

1.2 Zoznam homologovaných áut (model a výrobca). Pozrite Dodatok B v kapitole 5.

1.4 Hmotnosť karosérie

1.4.1 Úplná karoséria, vrátane interiéru, priehľadných dielov, krídel, zrkadiel, antén a stieračov, nesmie byť ľahšia ako 21.00 gramov pri technickej kontrole (pred kvalifikáciou).

1.4.2 V prípade potreby na dosiahnutie tejto hmotnosti, závažie musí byť prilepené lepidlom alebo páskou na spodnú stranu interiéru/kokpitu.

1.5 Šírka

1.5.1 Šírka karosérie musí byť zhodná s pôvodným modelom.

1.5.2 Maximálna šírka zadnej nápravy, meraná cez osku a kolesá: 63.00 mm.
(Definícia kolesa: zostava obsahujúca náboj (disk), pneumatika a insert).

1.5.3 Maximálna šírka prednej nápravy nie je obmedzená. Pozrite 1.5.4.

1.5.4 Pri kolmom pohľade zhora musí karoséria vždy zakrývať všetky kolesá, zakrývajúc všetky bočné pohyby.

1.6 Karoséria nesmie byť upravená. Odoberanie alebo pridávanie materiálu je zakázané.
Výrezy pre kolesá nesmú byť vyplnené, brúsené, škrabané, atď.

1.7 Farebná úprava karosérie nie je obmedzená ale musí byť kompletne nafarbená a mať realistický pretekársky vzhľad so štartovými číslami a nálepkami sponzorov. Krídla, zrkadlá, antény a stierače musia byť upevnené na svojich skutočných miestach (podľa uváženia technických komisárov).

1.8 V prípade straty zadného krídla počas jazdy musí byť model bezodkladne opravený tak a v jazde môže pokračovať až keď tento chýbajúci prvok bol pripevnený na pôvodné miesto. Ostatné stratené prvky karosérie sa nemusia vrátiť na svoje miesto.

1.9 Je povolené použiť pružné zadné krídlo alebo krídlo vlastnej výroby, pokiaľ má pôvodný tvar a spôsob uchytenia ako od výrobcu pre originálny model. Musí mať realistickú povrchovú úpravu (decorated).

1.11 Vnútri karosérie je povolené zbrúsiť, zmenšiť alebo odstrániť dorazy karosérie, ktorými leží na podvozku. Pozrite doleuvedený obrázok v kapitole 6, Dodatok C.

2.0 Interiér, kokpit/ okná

2.1 Lexanové, (polykarbonátové alebo iné) tepelne tvarované interiéry, kokpity sú zakázané. Musia mať realistickú povrchovú úpravu, s použitím minimálne troch farieb, a pripevnené v pôvodnej polohe.

2.2 Ultraľahké okná (typu Lexan) sú zakázané.

3.0 Podvozok

3.1 Kovové podvozky sú zakázané.

3.2 Podvozok musí byť:

3.2.1 Pôvodný konvenčný podvozok ako je dodávaný/predávaný pre RTR dráhový model (Ready To Run).

3.2.2 Plastový podvozok z 3D tlačiarne**, ak (a len ak) podvozok originálneho výrobcu konvenčného podvozku nie je v súlade s pravidlami (Carrera, Ninco, Scalextric, Superslot, SCX ).

3.3 Podvozok je povolené vystužiť. Povoleným materiálom na vystuženie nesmie byť kov, ale len plast** alebo uhlíkové vlákna.

3.4 Z podvozku je povolené odstrániť niektoré časti z dôvodu umiestnenia olova. Pozrite obrázok.

3.5 S výnimkou bodov 3.3 a 3.4 musí zostať podvozok nezmenený, neupravený (pridanie alebo odstránenie materiálu je zakázané) so všetkými prítomnými časťami. Nie je povolené zníženie hmotnosti ani zvýšenie pružnosti.

 • Podvozky s nastaviteľnou dĺžkou rázvoru nie sú povolené (z 3D tlačiarne alebo z formy).

3.7 Je povolený podvozok RT2 Scaleauto s karosériou "Mercedes SLS AMG GT3" (pretože model bol predávaný ako RTR s týmto podvozkom).

3.8 Trakčné magnety podvozku sú povolené. Magnety musia byť od výrobcu karosérie a musia byť umiestnené v miestach, na to určených. Typ a počet magnetov musí byť taký, aby sa model dal zdvihnúť za zadné kolesá od meracej podložky Magnet Limit.

3.9 U modelov Carrera je povolené obrúsiť priečku pod magnetom ale len do takej miery, aby zospodu stále zakrývala magnet.

4.0 Motorová klietka

4.1 Sú povolené akékoľvek plastové** motorové klietky ak sú komerčne dostupné* a kompatibilné s homologovaným podvozkom dráhového modelu. Toto znamená, že je povolené zamieňať výrobcov (podvozok a klietka motora môže byť rôznych výrobcov) a sú povolené všetky "ofsetové" verzie so všetkými stupňami tvrdosti.

4.2 Motorové klietky, tlačené na 3D tlačiarni, sú povolené ale musia byť komerčne dostupné.

4.3 Môžu byť upravené (len odobratím materiálu).

4.4. Sú povolené uloženia motora šikmé, bočné alebo pozdĺžne ("Angle Winder", Side Winder" alebo "In Line").

5.0 Motor

5.1 Preteká sa s motormi Slotit s maximálnymi nominálnymi otáčkami 23.000 min-1. 

6.0 Pneumatiky a disky

6.1 Ľubovoľné disky, akýkoľvek materiál, značka, typ, ale musia byť komerčne dostupné*. Je povolené zmenšiť šírku.

6.2 Predné a zadné kolesá musia byť vybavené insertmi pre dosiahnutie realizmu. Ak je disk odľahčeného typu
s otvormi nie je povinné ich vybaviť insertmi.

6.3 Sú povolené pneumatiky ktoréhokoľvek výrobcu. Pneumatiky musia byť čierne.

6.4 Minimálne rozmery zadných kolies (disk a pneumatika): priemer Ø 18 mm x šírka 8 mm.

6.5 Predné pneumatiky sú ľubovoľné, ale minimálne rozmery sú: priemer Ø 17 mm x šírka 8 mm.

6.6 Predné pneumatiky je povolené brúsiť a lepiť ich na disky. Je povolené ich lakovať, farbiť alebo akýmkoľvek iným spôsobom upravovať ich povrch, ktorý prichádza do styky s dráhou, ale farba pneumatík musí byť čierna.

6.7 Predné pneumatiky musia mať valcový tvar so "zaoblenými bokmi" (podľa uváženia technických komisárov).

6.8 Sú povolené nezávislé predné kolesá.

6.9 Všetky štyri kolesá sa musia súčasne dotýkať povrchu kontrolnej podložky.

7.0 Šírka nápravy (oska a kolesá)

7.1 Maximálna šírka zadnej nápravy, meraná cez osku a kolesá: 63.00 mm.
(Definícia kolesa: zostava obsahujúca náboj (disk), pneumatika a insert).

7.2 Maximálna šírka prednej nápravy nie je obmedzená. Pozrite 7.3.

7.3 V každom prípade pri pohľade zhora musí karoséria zakrývať všetky kolesá.

8.0 Prevody, pastorčeky

8.1 Ľubovoľné prevody a pastorčeky (značka, typ, materiál) ale musia mať modul 0,5 mm (48 pitch) alebo 0,4 mm (64 pitch).

9.0 Vodítko (pick up)

9.1 Musí byť komerčne dostupné*, vyrobené z plastu**.

9.2 Musí byť zakryté karosériou (nesmie byť viditeľné zhora).

9.3 Maximálna povolená dĺžka: 24 mm.

9.4 Povolené polohovanie vodítka pružinou.

10.0 Odpruženie

10.1 Systémy odpruženia pre karosériu/podvozok a pre podvozok/klietka motora sú povolené, ale musia byť komerčne dostupné.

11.0 Rôzne

11.1 Svetlosť v týchto pravidlách je obmedzená na 1 mm pod celým podvozkom s výnimkou vodítka.

11.2 Ľubovoľné: osky, skrutky, matice, podložky (vymedzovacie podložky), dorazy, ložiská, káble, zberače, káblové očká (značka, materiál a typ). Pozrite 11.5.

11.3 Skutky je povolené lepiť.

11.4 Závažia sú povolené, môžu sa prilepiť páskou alebo lepidlom na hornú časť podvozku. Závažie musí byť z olova alebo wolfrámového tmelu (iné materiály, mosadz, atď. sú zakázané). Kvôli umiestneniu závažia je povolené niektoré časti podvozku brúsiť (pozrite obrázok, 3.4).

11.5 Guličkové ložiská sú zakázané.

11.6 Zadné pneumatiky je povolené chemicky ošetrovať. Model pri ukladaní na dráhu musí mať pneumatiky suché a nesmie zanechávať stopy na jej povrchu.

3/ Ovládače

Ovládače nie sú obmedzené, ale nesmú zvyšovať alebo uskladňovať napätie.

Dráha je vybavená zdierkami pre banániky, označenými štandardnými farbami.

4/ Dodatok A - Definície

* Komerčne dostupné: bolo/ je / bude možné zakúpiť pretekármi na celom svete, dokonca i keď len prostredníctvom e-shopu & medzinárodnou zásielkovou službou), ku dňu 15. máj 2019.

** Plastový: Materiál skladajúci sa z ľubovoľných syntetických alebo polosyntetických organických zmesí (niektorých s obsahom sklených vlákien) ktoré sú tvárne a môžu byť vstrekované do foriem alebo vytlačené na 3D tlačiarňach do pevného telesa.

5/ Dodatok B - Zoznam homologovaných modelov/karosérií v kategórii GT-Pro

 • Aston Martin DBR9 GT3 : Black Arrow, NSR, Scalextric, SCX
 • Aston Martin Vantage 2013: NSR, Scalextric
 • Audi R8 LMS GT3: Carrera, Ninco, NSR, Scaleauto, Scalextric, SCX
 • Bentley Continental GT3: Scalextric
 • BMW M6 GT3: Carrera, TA71
 • BMW Z4 GT3: Carrera, NSR, Scaleauto, Scalextric
 • Cadillac ATS V GT3: TA71
 • Corvette C7 R GTE: Carrera, NSR, Scaleauto, Scalextric
 • Corvette C6R GT3: Ninco, NSR
 • Dodge Viper GTS-R: Scaleauto
 • Ferrari 458 GTC/GTE: Black Arrow, Carrera
 • Ferrari 488 GTC/GTE: Carrera
 • Ford GT-LM: Carrera, Ninco, Scalextric
 • Lamborghini Huracan GT3: Carrera, Sideways
 • Lamborghini Gallardo: Scalextric
 • McLaren MP4-12C GT3: Scalextric
 • McLaren M650S GT3: TA71
 • Mercedes AMG SLS GT3: Carrera, Scaleauto, Scalextric,TA71, NSR
 • Mercedes SLS: Carrera, Ninco, Scaleauto
 • Morgan Aero GT3: SCXNissan R35 GT-R GT3: TA71
 • Porsche 911 RSR GT3: Carrera
 • Porsche 991 RSR GTE: Scalextric, Scaleauto, TA71
 • Porsche 997 GT3: NSR

6/ Dodatok 6 - Povolené odobratie materiálu z karosérie a podvozku viď. pravidlá MSR2019