Prihláška člena na rok 2019

Členské poplatky na rok 2019

Do klubu SRC Martin

Výška 29,- EUR (každý člen)
Benefity:
- bezplatné jazdenie počas klubových dní
  PON: 16:00-18:00, ŠTV: 18:00-20:00
- bezplatné využívanie vybavenia klubu

Do Zväzu modelárov Slovenska

Výška:
- žiak do 10 a 15 rokov    2,- EUR
- junior do 18 rokov         3,- EUR
- seniori nad 18 rokov    10,- EUR

Jeden alebo obidva členské poplatky:
a/ uhraďte bankovým prevodom na doleuvedený účet klubu (do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko), b/ alebo prineste na autodráhu a vklad na účet sa vykoná spoločne za viacerých členov.  

Platba na účet Zväzu modelárov Slovenska sa vykoná následne z doleuvedeného účtu klubu.

Slot Racing Club Martin - IČO, Bankové spojenie

IČO:               515 589 80
Číslo účtu:     152 815 6008
IBAN:             SK89 1111 0000 0015 2815 6008
Kód banky:   1111
Banka:           UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
SWIFT:           UNCRSKBX

Úhrady členských poplatkov na rok 2019

Číslo licencie
ZMOS              Meno a priezvisko     SRC Martin          ZMOS
91/01                  MIS                              29                         10 
91/02                 BUK                             29                         10  
91/03                 BLA                              29                         10
91/04                 KAM                             29                         10 
91/05                 SKR                               -                            -
91/06                 RUJ                              29                         10  
91/07                 SAR                               -                           10
91/08                 MIC                              29                         10
91/09                 LRS                              29                         2
91/10                  SKT                               -                            -
91/11                   HLA                               -                            2
91/12                  SLU                                -                           2
91/13                  BAS                                -                           2
91/14                  MIH                                 -                           2
91/15                  JUR                                -                            2
91/16                  OKT                                -                           10
91/17                  KUC                                29                        10
91/18                  AJK                                 29                        10
91/19                  EVI                                  -                            2
91/20                 PET                                 -                            -
91/21                   MIN                                -                            2
91/22                  KRT                                -                            2
                            HNZ                               29                       10

Stanovy klubu SRC Martin

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Názov združenia je "Slot Racing Club Martin", skrátene "SRC Martin" /ďalej len združenie/ so sídlom v Martine,
ul. Zvolenská 49, 036 01 Martin, s celoslovenskou pôsobnosťou.

Je dobrovoľné záujmové združenie občanov a právnických osôb so záujmom o automodelársku činnosť, organizovanie súťaží, súťaženie a propagovanie tohto športového odvetvia na verejnosti v súlade so zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 2
Poslanie a ciele združenia.

 • Reprezentovať, presadzovať a obhajovať záujmy svojich členov.
 • Vytvárať podmienky a podporu na rozvoj automodelárskej činnosti detí, mládeže a dospelých občanov.
 • V spolupráci s inými združeniami a inštitúciami pomáhať deťom, mládeži a dospelým v rozvoji polytechnických zručností a začleniť ich do vzdelávacieho procesu, spoločenského a pracovného života.
 • Aktívne sa podieľať pri organizovaní súťažných, osvetových, vzdelávacích, poznávacích aktivít pre členov združenia a cieľové skupiny občanov.
 • Organizovať a realizovať lektorskú činnosť, vzdelávacie a osvetové aktivity pre členov združenia, laickú I odbornú verejnosť, zvyšovať odbornú úroveň členov združenia .
 • Vyvíjať činnosť k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov a príspevkov pre združenie.
 • Združenia má právo zriaďovať kluby doma i v zahraničí, podporujúce predmetné aktivity v jednotlivých regiónoch.

Článok 3
Členstvo v združení

1. Členmi môžu byť fyzické aj právnické osoby, plnoletí občania bez ohľadu na občiansku a štátnu príslušnosť, pohlavie, rasu, vzdelanie, spoločenské, kultúrne, sexuálne zameranie, vyznanie či zdravotný stav, ktorí súhlasia so zameraním združenia a jeho stanovami.

2. Členmi môžu byť aj neplnoleté osoby, ktorých členstvo odsúhlasia ich zákonní zástupcovia.

3. Písomnou formou prejavia záujem aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vyhľadávať nové formy realizácie činností, súhlasia so stanovami a zaplatia ročný poplatok vo výške určenej správnou radou na príslušný kalendárny rok.

4. Členstvo v združení zaniká vystúpením /dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení/, vylúčením /dňom doručenia písomného oznámenia o vylúčení/, úmrtím alebo zánikom právnickej osoby, zánikom združenia. O prijatí a vylúčení člena rozhoduje správna rada.

5. Člen združenia je oprávnený voliť, byť volený do príslušných orgánov združenia, podávať návrhy, pripomienky, žiadosti a aktívne sa podieľať na práci v orgánoch a na činnosti združenia, zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach a používať výhody z toho vyplývajúce.

6. Člen je povinný uskutočňovať svoju činnosť v súlade so zákonmi a všeobecnými platnými normami, dodržiavať stanovy združenia, rešpektovať uznesenia orgánov združenia a chrániť majetok združenia.

Článok 4
Orgány združenia

Valné zhromaždenie

Správna rada

Článok 5
Valné zhromaždenie združenia

 • Valné zhromaždenie je najvyšším schvaľujúcim orgánom združenia.
 • Valné zhromaždenie je verejné stretnutie členov združenia, ktoré sa schádza pred každou závažnejšou zmenou koncepcie práce, najmenej však raz za 1 rok. Zvoláva ho správna rada, minimálne 30 dní vopred.
 • Valné zhromaždenie združenia prejednáva a dopĺňa koncepčný zámer činnosti združenia, plánuje prácu na budúce obdobie, hodnotí predchádzajúcu činnosť združenia, schvaľuje stanovy, volí správnu radu väčšinovým hlasovaním.
 • Valné zhromaždenie volí predsedu správnej rady na 1-ročné obdobie, predseda správnej rady je predsedom združenia.
 • Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením, ktoré je platné schválením hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Článok 6
Správna rada

1. Správna rada je výkonným výborom združenia, ktorý zabezpečuje činnosť združenia podľa koncepcie schválenej valným zhromaždením.

2. Správna rada má právomoc rozhodovať o konkrétnej realizácii koncepcie združenie, výške členského príspevku a všetkých aktivitách smerom na verejnosť.

3. Správna rada

 • sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za 6 mesiacov
 • zodpovedá valnému zhromaždeniu za svoju činnosť, predkladá mu správy o činnosti a zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia
 • rozhoduje o všetkých otázkach tykajúcich sa činnosti združenia medzi zasadnutiami valného zhromaždenia
 • zabezpečuje vykonávanie administratívnych a organizačných prác súvisiacich s činnosťou združenia
 • rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia

4. Správna rada sa skladá z minimálne troch členov.

5. Členom správnej rady sa môže stať každý člen združenia, ktorého schváli valné zhromaždenie.

7. Správna rada je volená na 1 rok.

8. Na čele správnej rady je predseda, ktorý riadi činnosť združenia a správnu radu, koná ako štatutárny zástupca v mene združenia a vykonáva vedúceho organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch, zabezpečuje vykonávanie kontrolnej činnosti v združení.

Článok 7
Hospodárenie združenia

 • Združenie je samostatným právnym subjektom a s finančnými prostriedkami hospodári na základe rozpočtu schváleného správnou radou na príslušný kalendárny rok.
 • Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, dary, hnuteľný a nehnuteľný majetok, výnosy z majetku a prípadné príjmy z vlastnej činnosti.
 • Správna rada stanovuje výšku členského príspevku na príslušný kalendárny rok.
 • Ročnú účtovnú závierku a správu o hospodárení schvaľuje správna rada.
 • Za vedenie účtovníctva podľa platných právnych predpisov je zodpovedný predseda správnej rady.

Článok 8
Zastupovanie a podpisovanie za združenie

 • Združenie zastupuje predseda správnej rady, ktorý je štatutárnym orgánom.
 • V hospodárskych a finančných záležitostiach zaväzujúcich združenie nad 1.000,- EUR sa vyžaduje podpis dvoch členov správnej rady, z ktorých jeden je predseda správnej rady.

Článok 9
Zánik združenia

 • Združenie zanikne dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
 • Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

Po zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Valné zhromaždenie menuje likvidátora, ktorý vykoná majetkové vyrovnanie. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov združenia pomerne podľa výšky ročných členských príspevkov jednotlivých členov.

Článok 10
Zmluvy o súčinnosti

Združenie môže uzatvárať zmluvy o súčinnosti s inými združeniami na dosiahnutie určitého cieľa, prípadne na uplatňovanie iného spoločného záujmy, pričom právna subjektivita a hospodárska samostatnosť zúčastnených združení týmto aktom nie je dotknutá.

Článok 11
Záverečné ustanovenie

Občianske združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Ak nie sú niektoré záležitosti upravené v stanovách, pri ich riešení sa postupuje podľa platných právnych predpisov

V Martine dňa 8. februára 2018

Od roku 1975

Predstavujeme sa

Automodelársky klub SRC Martin

Fero Boháč - prvý "šéf" martinského klubu

"Do klubu som vstupoval v roku 1974 ako pionier, pomaly končiaci základnú školskú dochádzku. Práve sa dokončovala stavba veľkolepej 6 prúdovej 40 m dlhej autodráhy, ktorá bola umiestnená v priestoroch jedálne ZTS na ulici Ambra Pietra. Po pretekoch Majstrovstiev Slovenska sa však miestnosť musela vypratať. Pre dráhu sa už nikde nenašlo vhodné miesto. Niekde sa uskladnila a napokon zošrotovala. Odvtedy sme pretekársku autodráhu v Martine už nemali. 

Napriek tomu tie najlepšie výsledky pre martinských modelárov boli ešte len pred nami..."

Jozef Miškolci

Najaktívnejší členovia klubu SRC Martin:
František Boháč, Milan Bábik, Venco Jonák, Ľubo Belička, Tono Cabuk, Edo Tomašec, Ľudovít Feja, Jozef Junas, Jozef Miškolci, Igor Bukový, Pavol Čech, Marián Hrabovský, Ľubo Kameništiak, Ľubo Marek, Dušan Dlabaja, Bibiana Boháčová


Jozef MIŠKOLCI

Úspešný reprezentant Slovenska v rokoch 1982-2011, pretekajúci v medzinárodných federáciách ISRA a IMCA. Mnohonásobný Majster Slovenska, Československa
a Majster Sveta IMCA.
jm@jeemartin.com